Αναβάθμιση αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης σε πλήρους ωραρίου

Απόφαση 198623/Ε2/22-11-2016 (ΑΔΑ:6ΨΤΣ4653ΠΣ-ΗΧΒ) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε τις αριθμ. 157916/Ε2/26-9-2016 (ΑΔΑ: Ψ3364653ΠΣ-ΘΛΙ) και 185961 /Ε2/3-11-2016 (ΑΔΑ: 60ΣΙ4653ΠΣ-Α1Ζ) Υ.Α., μόνο ως προς την πρόσληψη των παρακάτω αναπληρωτών εκπαιδευτικών από μειωμένου σε πλήρους ωραρίου, στην ίδια περιοχή, ως ακολούθως:

Η μετατροπή των συμβάσεων πρόσληψης των παραπάνω εκπαιδευτικών σε πλήρους ωραρίου, από τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης, γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση της παρούσης.

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο