Αναβάθμιση αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης σε πλήρους ωραρίου

Απόφαση 198623/Ε2/22-11-2016 (ΑΔΑ:6ΨΤΣ4653ΠΣ-ΗΧΒ) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε τις αριθμ. 157916/Ε2/26-9-2016 (ΑΔΑ: Ψ3364653ΠΣ-ΘΛΙ) και 185961 /Ε2/3-11-2016 (ΑΔΑ: 60ΣΙ4653ΠΣ-Α1Ζ) Υ.Α., μόνο ως προς την πρόσληψη των παρακάτω αναπληρωτών εκπαιδευτικών από μειωμένου σε πλήρους ωραρίου, στην ίδια περιοχή, ως ακολούθως:

Η μετατροπή των συμβάσεων πρόσληψης των παραπάνω εκπαιδευτικών σε πλήρους ωραρίου, από τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης, γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση της παρούσης.

Διαβάστε την ΥΑ

Επισκέψεις: 14

Μετάβαση στο περιεχόμενο