Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016

Κοινή ΥΑ 133162/Δ2/11-8-2016 (ΦΕΚ 2628/Β/24-8-2016, ΑΔΑ:ΩΚΛΞ4653ΠΣ-1ΔΣ) των υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας

Οι αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ορίζονται ως εξής:

Διαβάστε την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΚΥΑ στη Διαύγεια

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο