Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑΛ και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’ 83)

Κοινή Απόφαση Φ22/134291/Δ4/8-8-2018 (ΦΕΚ 3520/Β/21-8-2018, ΑΔΑ:7ΝΩΘ4653ΠΣ-1ΥΣ) των Υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας

Ι. Οι αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της Β΄ Τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ορίζονται ως εξής:

{……}

ΙΙ. Οι αναθέσεις των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων «Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού» και «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ Τάξης των ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ορίζονται ως εξής:

{……}

ΙΙΙ. Για τα μαθήματα Ειδικότητας των Ειδικοτήτων «Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού» και «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), που θα λειτουργήσουν με μεταβατικό πρόγραμμα μόνο για το σχολικό έτος 2018-2019 (Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ) και τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 (Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ), και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες Ι και ΙΙ, οι αναθέσεις ορίζονται ως εξής:

{……}

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Διαβάστε την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΚΥΑ στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο