Αναθέσεις μαθημάτων μουσικής παιδείας Μουσικών Σχολείων


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 144236/Δ2/5-9-2018 (ΦΕΚ 4202/Β/25-9-2018, ΑΔΑ: ΨΩΔ94653ΠΣ-ΘΒΛ) του Υπουργείου Παιδείας

Οι αναθέσεις των μαθημάτων μουσικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων ορίζονται ως εξής:

{……}

Σχετικά με την κάλυψη των ωρών των μαθημάτων της Α΄ και Β΄ ανάθεσης ισχύουν οι οδηγίες της αριθμ. 76099/Δ2/11-05-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1704).

Η αριθμ. 94541/Δ2/15-06-2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 1356) καταργείται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares