Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Φλώρινας, ως Συμβουλίου Επιλογής Με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου 2020


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 5703/31-8-2020 (ΑΔΑ: 9Λ0Π46ΜΤΛΗ-ΜΑ2) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Φλώρινας, ως Συμβούλιο Επιλογής όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-06-2018), ως εξής:

Η θητεία όλων των τακτικών μελών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση