Ανασυγκρότηση του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Μετά την αποδοχή των παραιτήσεων των αιρετών μελών

Απόφαση Φ277/104/62047/Ε2/21-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΩ8Σ46ΜΤΛΗ-13Φ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανασυγκροτούμε το Α΄ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  ως εξής:

Τακτικά μέλη:

  1. Γιαννάτση Αλίκη, Πρωτοδίκης Κοζάνης, ως Πρόεδρος
  2. Γκρίντζαλη Αγγελική, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
  3. Παπαδοπούλου Δέσποινα, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα:

  1. Κορπέτη Μαρία, Πρωτοδίκης Κοζάνης
  2. Παλληκάρη Δήμητρα, Δικαστική Πληρεξούσια Ν.Σ.Κ.
  3. Βασιλειάδου Όλγα, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Αιρετά μέλη ή αντικαταστάτες αυτών για τη ΔΔΕ Φλώρινας

Τακτικά μέλη για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης:

  1. Πουγαρίδης Απόστολος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, στο Γυμνάσιο Κλεινών
  2. Δογούλη Αννα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82, στο 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα: 

  1. Κοϊδης Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, στο 2ο ΓΕΛ Φλώρινας
  2. Ρίζου Ευαγγελία,  εκπαιδευτικός  κλάδου  ΠΕ02,  στο  Γυμνάσιο  με  Λυκειακές  Τάξεις  Λαιμού Πρεσπών

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου λήγει την 31-12-2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαβάστε την απόφαση

Το ανωτέρω Συμβούλιο είχε αρχικά συγκροτηθεί με την Φ277/60/41039/Ε2/09-04-2021 (ΑΔΑ: 945Υ46ΜΤΛΗ-Ψ02) ΥΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 02-12-2021

Με την Φ277/279/156921/Ε2/02-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΧΥΚ46ΜΤΛΗ-ΡΑ7) ΥΑ έγινε νέα ανασυγκρότηση του ανωτέρω Συμβουλίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο