Αναστέλλεται η εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών για τις τελευταίες τάξεις του Γενικού Λυκείου – Σε ισχύ παλαιότερα Προγράμματα


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 82443/Δ2/22-5-2015 (ΦΕΚ 941/Β/25-5-2015, ΑΔΑ:6ΡΖΑ465ΦΘ3-Β9Π) του Υπουργείου Παιδείας

Για τα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου θα εφαρμοστούν τα κάτωθι Προγράμματα Σπουδών:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ_ΣΠΟΥΔΩΝ_Γ_ΓΕΛ_ΓΕΝΙΚΗΣ_ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ_ΣΠΟΥΔΩΝ_Γ_ΓΕΛ_ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ_ΣΠΟΥΔΩΝ_Γ_ΓΕΛ_ΕΠΙΛΟΓΗΣΗ ισχύς των υπ’ αριθμ. 8562/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 182), 8560/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 156), 8564/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄189), 8561/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 197), 8604/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 155), 8570/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 184), 8601/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 183), 8619/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 185), 8621/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 154), 8563/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄153), 8614/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 186), 8622/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 162), 8567/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 180), 8565/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 157), 8602/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 188), 8613/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 181) υπουργικών αποφάσεων αναστέλλεται για το σχολικό έτος 2015−2016 ως προς τα προγράμματα σπουδών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016 .

Διαβάστε την ΥΑ 82443/Δ2/22-5-2015 (ΦΕΚ 941/Β/25-5-2015)

Διαβάστε την ΥΑ 82443/Δ2/22-5-2015 στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares