Ανάρτηση Πράξεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από τη ΔΔΕ Φλώρινας Ενημέρωση 24 Ιανουαρίου 2019

ΑΔΑ: 6ΦΘΨ4653ΠΣ-ΑΓΡ – Ορισμός υπευθύνου εργαστηρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας

ΑΔΑ: ΩΗΕΔ4653ΠΣ-Η75 – Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας

ΑΔΑ: Ψ73Ρ4653ΠΣ-8ΙΡ – Απόφαση διάθεσης Εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020

ΑΔΑ: 6ΟΙ94653ΠΣ-Η50 – Διάθεση αναπληρωτή εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας

ΑΔΑ: 6ΟΗΟ4653ΠΣ-82Ο – Διάθεση αναπληρωτή εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου

ΑΔΑ: 6ΑΗΚ4653ΠΣ-1ΝΒ – Διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο