Ανάρτηση Πράξεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από τη ΔΔΕ Φλώρινας Ενημέρωση 15 Ιαν 2019

ΑΔΑ: 60ΞΨ4653ΠΣ-ΙΥΟ – Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας

ΑΔΑ: Ψ1ΕΥ4653ΠΣ-ΜΨΦ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΔΑ: Ω8ΛΗ4653ΠΣ-ΡΛΕ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π/Υ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 (ΙΑΝ-ΔΕΚ)

ΑΔΑ: 60ΖΩ4653ΠΣ-ΥΡΨ – Περιλήψεις συμβάσεων έξι (6) εκπαιδευτικών ΠΕ86 με ωριαία αντιμισθία στο πλαίσιο της Πράξης “Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικού έτους 2018-2019”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο