Αναρτήσεις της ΔΔΕ Φλώρινας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 1 Οκτωβρίου 2019

Ανακλήσεις, τροποποιήσεις και νέες διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση και κάλυψη του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου – ΑΔΑ: Ψ4ΞΡ4653ΠΣ-10Ι 

Τροποποιήσεις, ανακλήσεις και νέες διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση και κάλυψη του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (τροποποίηση των αριθμ. 3904/11-09-2019 και 4123 αποφάσεων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας) – ΑΔΑ: 9ΩΙΔ4653ΠΣ-ΩΦΝ

Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – ΑΔΑ: ΩΘΕΒ4653ΠΣ-ΖΘΤ

Τροποποιήσεις, ανακλήσεις και νέες διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση και κάλυψη του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (τροποποίηση τους αριθμ. 4124/23-09-2019 απόφασης τους Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας)  – ΑΔΑ: 6ΟΧΤ4653ΠΣ-Κ2Β

Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας (τροποποίηση της αριθμ. 3905/11-09-2019 απόφασης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας) – ΑΔΑ: 6ΖΔΟ4653ΠΣ-ΦΛΩ

Τροποποίηση τοποθέτησης και διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση και κάλυψη του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου (τροποποίηση των αριθμ. 4120/23-09-2019 και 4124/23-09-2019 αποφάσεων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας) – ΑΔΑ: 6ΩΟ84653ΠΣ-ΜΕΨ

Τροποποίηση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών που βρίσκονται ή/και περιήλθαν κατόπιν απόσπασής τις στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας (Κλάδοι – Ειδικότητες: ΠΕ02, ΠΕ86) – ΑΔΑ: ΩΨ634653ΠΣ-Ι5Ε

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5047057, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δι –  Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΑΔΑ: ΨΦΤΨ4653ΠΣ-Θ94

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο