Αναρτήσεις της ΔΔΕ Φλώρινας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πέμπτη 4 Απριλίου 2019

ΑΔΑ: ΨΘ4Δ4653ΠΣ-ΠΒΧ – Διάθεση αναπληρωτή εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου

ΑΔΑ: 6Ε174653ΠΣ-Ν4Υ – Μείωση ωραρίου λόγω συνδικαλιστικής ιδιότητας

ΑΔΑ: ΩΙΧΒ4653ΠΣ-5ΥΜ – Ανάκληση έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης

ΑΔΑ: Ω7ΞΝ4653ΠΣ-5Χ7 – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου

ΑΔΑ: ΩΦΞΩ4653ΠΣ-ΤΩΗ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

 

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο