Αναρτήσεις της ΔΔΕ Φλώρινας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ Τρίτη 19 Φεβρ 2019


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΩΞΘΝ4653ΠΣ-ΟΚΡ – Σύσταση και Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αφισών Πράξεων ΕΣΠΑ 2018-2019

ΑΔΑ: 6Τ8Α4653ΠΣ-2ΤΣ – Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2018-2019

 

Share and Enjoy !
Shares