Αναρτήσεις της ΔΔΕ Φλώρινας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Πέμπτη 16 Ιαν 2020

ΑΔΑ: ΨΕΘΙ46ΜΤΛΗ-ΨΘ6 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

ΑΔΑ: ΩΓΨΨ46ΜΤΛΗ-ΓΥΠ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

ΑΔΑ: 6ΠΠ946ΜΤΛΗ-ΧΧΣ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου

ΑΔΑ: 97ΩΓ46ΜΤΛΗ-7ΣΟ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου

ΑΔΑ: Ω27Π46ΜΤΛΗ-Φ6Τ – Τροποποίηση διαθέσεων αναπληρωτή εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου

ΑΔΑ: 60ΙΡ46ΜΤΛΗ-ΗΛΥ – Απόφαση τροποποίησης ωρών διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μεταξύ των σχολικών μονάδων όπου υπηρετεί, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με κωδικό 2014ΣΕ04700000 (εθνικό σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.) και με κωδικό 2019ΣΕ44520000 (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.)

ΑΔΑ: ΨΖ2Γ46ΜΤΛΗ-Ε4Ο – Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού, που περιήλθε κατόπιν μετάταξης- μετάθεσής της, στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

ΑΔΑ: 68ΒΡ46ΜΤΛΗ-1Υ3 – Μείωση ωραρίου λόγω συνδικαλιστικής ιδιότητας

ΑΔΑ: ΨΔΘΩ46ΜΤΛΗ-35Λ – Ανάκληση της μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού (τροποποίηση της αριθμ. 4123/23-09-2019 απόφασης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας)

ΑΔΑ: 6ΕΨΜ46ΜΤΛΗ-ΔΗΙ – Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση και κάλυψη του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο