Αναρτήσεις της ΔΔΕ Φλώρινας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Τετάρτη 11 Δεκ 2019

ΑΔΑ: ΩΔ3Φ46ΜΤΛΗ-3ΕΠ – Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού για κάλυψη διδακτικών αναγκών και συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου διδακτικού της ωραρίου

ΑΔΑ: ΨΥ6746ΜΤΛΗ-9ΞΟ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου (Ιντζεβίδου Χριστίνα)

ΑΔΑ: ΩΣΞ546ΜΤΛΗ-ΡΑΝ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου (Πασχούλα Αικατερίνη)

ΑΔΑ: ΩΝΙΠ46ΜΤΛΗ-ΟΣ6 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή (Μπούτσκου Λεμονιά)

ΑΔΑ: 6ΖΛΘ46ΜΤΛΗ-1ΨΚ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή (Βατάλης Αντώνιος)

Μετάβαση στο περιεχόμενο