Αναρτήσεις της ΔΔΕ Φλώρινας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Δευτέρα 9 Δεκ 2019

ΑΔΑ: 9ΩΣ146ΜΤΛΗ-ΖΑΗ – Τροποποίηση των ημερών της μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού, σε άλλες σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου

ΑΔΑ: 9ΠΥΟ46ΜΤΛΗ-8ΔΛ – Τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου

ΑΔΑ: ΨΝ7446ΜΤΛΗ-Δ54 – Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες ΕΠΑ.Λ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης: «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, για το διδακτικό έτος 2019-2020

ΑΔΑ: ΩΜ7Σ46ΜΤΛΗ-Σ7Ι – Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες ΕΠΑ.Λ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης: «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, για το διδακτικό έτος 2019-2020

ΑΔΑ: 6ΓΣΑ46ΜΤΛΗ-ΘΒΛ – Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5047057, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο