Αναρτήσεις της ΔΔΕ Φλώρινας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Πέμπτη 28 Νοε 2019

ΑΔΑ: ΩΦΣΕ46ΜΤΛΗ-ΙΩ6 – Διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου, προς συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου

ΑΔΑ: 64ΝΙ46ΜΤΛΗ-ΦΗΜ – Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με κωδικό 2014ΣΕ04700000 (εθνικό σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.) και με κωδικό 2019ΣΕ44520000 (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.)

ΑΔΑ: Ψ66Α46ΜΤΛΗ-ΠΨΛ – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης (ΜΕΔΙΤΣΚΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ)

ΑΔΑ: Ψ1ΤΛ46ΜΤΛΗ-ΘΝΨ – Ανάκληση Υπερωριακής Απασχόλησης (ΤΣΙΟΥΜΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ)

ΑΔΑ: 9Ο4246ΜΤΛΗ-555 – Διάθεση εκπαιδευτικού για κάλυψη διδακτικών αναγκών και συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου διδακτικού της ωραρίου (ΣΥΡΙΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο