Αναρρωτικές άδειες εκπαιδευτικών αποσπασμένων στο εξωτερικό


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.821/3370Α/205576 /Η2/17-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν υποβληθέντων ερωτημάτων στην Υπηρεσία μας, περί χορήγησης αναρρωτικής αδείας στους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες και σε γραφεία του εξωτερικού, σας ενημερώνουμε ότι εξακολουθούν και ισχύουν οι ειδικές διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 2 του ν.2621/1998 (ΦΕΚ 136 τ.Α΄).

Διαβάστε το έγγραφο

Τι αναφέρει η παρ. 3β του άρθρου 2 του ν.2621/1998 (ΦΕΚ 136 τ.Α΄)

3.α) ……………………………
β) Για τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες και γραφεία του εξωτερικού χορηγείται αναρρωτική άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες το έτος με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνωμάτευση ιατρού και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις τρεις συνεχείς ημέρες.
γ) Για άδειες που υπερβαίνουν τις δέκα (10) ημέρες το έτος ή τις τρεις συνεχείς ημέρες η άδεια χορηγείται από τις υγειονομικές επιτροπές των διευθύνσεων, που οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν οργανικά, με την κατάθεση των απαραίτητών δικαιολογητικών από νοσοκομεία της χώρας απόσπασης.
Για τους συντονιστές εκπαίδευσης η ως άνω άδεια χορηγείται με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μετά από απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των υγειονομικών επιτροπών αντίστοιχα.