Ανάπτυξη της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του θεσμού του σχολικού συνεταιρισμού Προγράμματα που προτείνονται από το ΣΕΝ/JA Greece

Έγγραφο  171784/Δ7/13-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Για το τρέχον σχολικό έτος προτείνεται η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του σχολικού συνεταιρισμού, βάσει της απόφασης επέκτασης του θεσμού αυτού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΦΕΚ: 1127 τ.Β’/10-05-2013 και παρ. 3 του άρθρου 46 του Ν. 1566/85, ΦΕΚ 167 τ.Α/1985). Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών είναι η εξοικείωση των μαθητών/τριών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία διέπεται από τις αρχές του σχολικού συνεταιρισμού, όπως αλληλοβοήθεια, συνεργασία, κοινωνική ευθύνη, ανάπτυξη της ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης, καθώς και γνώση των συλλογικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας (Ν. 1566/1985, σχετ.1).

Αναλυτικότερα, στόχος των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι:

  • Να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από τη βιωματική/προσομοιωτική άσκηση επαγγελματικών ρόλων.
  • Να αναδείξουν την σύνδεση της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με την ικανοποίηση των αναγκών της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας, με σεβασμό πάντα προς το φυσικό περιβάλλον.
  • Να ωθήσουν τους μαθητές στην ανάληψη καινοτόμων κοινωφελών πρωτοβουλιών, ώστε να συνειδητοποιήσουν, με βιωματικό τρόπο, την δυνατότητά τους να συντελούν στην οικονομική ανάπτυξη και στην επιδίωξη θετικών κοινωνικών αλλαγών.
  • Να καλλιεργήσουν στους μαθητές στάσεις και δεξιότητες που συνδέονται με την κοινωνική διάσταση της επιχειρηματικότητας, προωθούν την αλληλεγγύη και εξυπηρετούν το γενικό καλό του κοινωνικού συνόλου.
  • Να προαγάγουν την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων των μαθητών, όπως την κοινωνική υπευθυνότητα, τις στρατηγικές επίλυσης προβλήματος, την κριτική σκέψη, την ανάληψη ρόλων ευθύνης, την αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, την αυτομέριμνα κ.ά.
  • Να προωθήσουν την ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, όπως την συνεργατικότητα, την κατανομή ρόλων, την δημοκρατική διαχείριση και την λήψη απόφασης κ.α.
  • Να πληροφορήσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σχετικά με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές.

Οι δραστηριότητες αυτές είναι δυνατό να υλοποιηθούν είτε στο πλαίσιο προγραμμάτων του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είτε να ενταχθούν σε πολιτιστικά ή περιβαλλοντικά προγράμματα, είτε στα μαθήματα «Ερευνητική Εργασία» (Α’ και Β’ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου), «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» (Α’ τάξη ΕΠΑΛ), «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» (Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου), «Πολιτική Παιδεία» (Α’ και Β’ τάξη Γενικού Λυκείου και Α’ τάξη ΕΠΑΛ), «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» (Α’ τάξη ΕΠΑΛ), «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας» (Α’ τάξη ΕΠΑΛ), «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑΛ), «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» (Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑΛ).

Υποστήριξη στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες αυτής της θεματικής προσφέρει το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ/JA Greece). Το ΣΕΝ προτείνει και υποστηρίζει σχετικά προγράμματα που προωθούν την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών ανάμεσα σε μαθητές/μαθήτριες από διαφορετικά σχολεία, διαφορετικές περιοχές της χώρας και διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, ενώ, επιπλέον, αναδεικνύουν τον ρόλο και την αξία του εθελοντισμού.

Προγράμματα που προτείνονται από το ΣΕΝ/JA Greece σε αυτή τη θεματική είναι τα ακόλουθα:

Δηλώσεις συμμετοχής στα προγράμματα του ΣΕΝ/ JA Greece υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://sen-programs.senja.gr/.

Επιπλέον, για την επικύρωση της διαδικασίας η αίτηση αποστέλλεται υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του σχολείου στο e-mail: info@sen.org.gr

Τέλος, τα ενδιαφερόμενα σχολεία αποστέλλουν την πρόταση υποψηφιότητάς τους και στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στα οικεία Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ). Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων δίνονται βεβαιώσεις συμμετοχής από το ΣΕΝ/ JA Greece.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Διαβάστε την σχετική ΥΑ Φ3/1085/Γ1/1456/02−12−1997 (ΦΕΚ 1107/Β/15-12-1997) με θέμα : «Σύσταση σχολικού συνεταιρισμού»

Τι αναφέρει το άρθρο 16 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985):

«Άρθρο 46 – Σχολικοί συνεταιρισμοί

  1. Ο σχολικός συνεταιρισμός είναι θεσμός κοινωνικής ζωής του σχολείου και ελεύθερη ένωση των μαθητών. Βασίζεται στην έμφυτη κοινωνικότητα του παιδιού, την ελεύθερη συμμετοχή, την αμοιβαία κατανόηση και τον αλληλοσεβασμό. Εφαρμόζει τις αρχές της αυτοδιοίκησης και των δημοκρατικών διαδικασιών. Έχει ως σκοπό τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών σχετικά με τις αρχές της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης, την ανάπτυξη της ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης, καθώς και τη γνώση συλλογικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας.
  2. Ο σχολικός συνεταιρισμός αναλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες στα πλαίσια της σχολικής και γενικότερα της κοινωνικής ζωής, όπως χειροτεχνία, σχολικό κήπο, ζωοτεχνία, πρατήριο ειδών, κυλικείο, έργα πολιτισμού. Ειδικά για τα δημοτικά σχολεία, οι δραστηριότητες του σχολικού συνεταιρισμού επεκτείνονται και στις έρευνες, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, εκδρομές και βιβλιοθήκες.
  3. Η οργάνωση και η λειτουργία των σχολικών συνεταιρισμών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.»
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο