«Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» Έρευνα του ΥΠΠΕΘ για την αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης της ψηφιακής εκπαίδευσης και των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 176398/ΓΔ4/19-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσκαλεί συγκεκριμένα σχολεία να πάρουν μέρος σε έρευνα. Η έρευνα εστιάζεται στη συλλογή δεδομένων σχετικά με:

 • τους διαθέσιμους ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους,
 • τη χρήση και αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στο υφιστάμενο παιδαγωγικό πλαίσιο στην υποχρεωτική εκπαίδευση και
 • τις υπάρχουσες υποδομές ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Το σχέδιο έρευνας του έργου βασίζεται σε δείγμα, που έχει προκύψει μέσω τυχαίας δειγματοληψίας από το σύνολο των σχολικών μονάδων, ενώ τα στοιχεία που θα προκύψουν θα αναλυθούν στατιστικά και θα αποτελέσουν μέρος μιας συνολικής αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης της ψηφιακής εκπαίδευσης και των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, τα σχολείο έχουν επιλεγεί τυχαία και καλούνται να συμμετάσχουν στη συμπλήρωση ενός δομημένου ερωτηματολογίου όπου στις ομάδες των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών συγκαταλέγονται η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας μαζί με τους εκπαιδευτικούς της Ε΄ Τάξης του Δημοτικού και της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου.

{………}

Πώς θα διεξαχθεί η έρευνα;

Το εργαλείο έρευνας που διατίθεται στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων καθώς και στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς περιλαμβάνει κλειστού τύπου ερωτήσεις και διαρθρώνεται γύρω από τις ακόλουθες ενότητες:

 1. Προφίλ του σχολείου / των εκπαιδευτικών (μέγεθος, τοποθεσία, υπόβαθρο μαθητών)
 2. Εμπόδια στη χρήση ψηφιακών πόρων (υλικό, λογισμικό και περιεχόμενο)
 3. Απόψεις και στάσεις των διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολείων αναφορικά με τη χρήση ψηφιακών πόρων στη διδασκαλία και την μάθηση (επίδραση και σκεπτικό χρήσης)
 4. Διδασκαλία των ΤΠΕ/της Πληροφορικής (προσέγγιση και περιεχόμενο, Απόψεις για τη διδασκαλία της Πληροφορικής)
 5. Ενσωμάτωση (τύπος προσέγγισης και στοχοθετημένα προγράμματα)

Η έρευνα βήμα προς βήμα

α. Τι πρόκειται να γίνει

 1. Στο πλαίσιο της τυχαίας επιλεγμένης ομάδα σχολείων, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας καλείται να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς της Ε’ Τάξης και αντίστοιχα της Γ’ Τάξης Γυμνασίου για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην έρευνα που θα διεξαχθεί.
 2. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας μαζί με τους εκπαιδευτικούς της Ε’ Τάξης και αντίστοιχα Γ’ Τάξης Γυμνασίου θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην πλατφόρμα https://forms.minedu.gov.gr/euschoolnetresearch ώστε να τους δοθεί η πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο.
 3. Με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει, θα τους επιτραπεί η είσοδος στην πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό. Με την ολοκλήρωση της έρευνας το ερωτηματολόγιο και οι απαντήσεις τους θα απαλειφθούν από το σύστημα.
 4. Τα στοιχεία που θα προκύψουν, θα αναλυθούν στατιστικά και θα αποτελέσουν μέρος μιας συνολικής αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης της ψηφιακής εκπαίδευσης και των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα.

β. Τι πρέπει να κάνουν τα σχολεία

 1. Έως τις 29-10-2018, οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμπληρώσουν στον ιστότοπο https://forms.minedu.gov.gr/euschoolnetresearch τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικός σχολείου που συμμετέχει στην έρευνα). Η συμμετοχή στο έργο είναι προαιρετική. Η διαχείριση των δεδομένων θα γίνει με απόλυτη εχεμύθεια και μέσα στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679).
 2. Οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απαντήσουν, σε ένα σχετικά σύντομο ερωτηματολόγιο εντός του χρονικού διαστήματος που θα αναφέρεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα/πρόσκληση που θα τους σταλεί για να συμμετέχουν στην έρευνα.

{……}

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στο έγγραφο

Σημείωση : Τα επιλεγέντα σχολεία της ΔΔΕ Φλώρινας προκειμένου να συμμετάσχουν στην ανωτέρω έρευνα είναι το Γυμνάσιο Κλεινών και το Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου.

Share and Enjoy !
Shares