Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινόμενων της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 4077/28-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0Ρ9-ΠΝ7) της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Τα φαινόμενα της σχολικής βίας και εκφοβισμού μπορούν να απειλήσουν τη σωματική και τη συναισθηματική ασφάλεια των μαθητών στο σχολείο και να αποτελέσουν αιτία εμφάνισης προβλημάτων τόσο στη μάθηση όσο και στη γενικότερη συμπεριφορά τους.

Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Παιδείας, υλοποιεί τις πράξεις «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού», στον Άξονα Προτεραιότητας 1, 2 και 3. μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»., του ΕΣΠΑ 2007-2013, για τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015.

Οι δράσεις που υλοποιούνται είναι οι εξής:

  1. Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού.
  2. Η περιοδική Εκτίμηση του φαινομένου σχολικής βίας και εκφοβισμού σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας. Μέσω της Ομάδας Δράσεων Πρόληψης των σχολικών μονάδων θα γίνεται συστηματική διεξαγωγή εκτιμήσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας για τον καθορισμό της συχνότητας του φαινόμενου της σχολικής βίας, του τρόπου και του τόπου εμφάνισής του, του τρόπου αλληλεπίδρασης των μαθητών και των ενηλίκων (εκπαιδευτικοί, γονείς) και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του.
  3. Ενημέρωση – επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων της σχολικής βίας
  4. Δράσεις ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης – επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων)
  5. Δράσεις προβολής και δημοσιότητας
  6. Αξιολόγηση της Πράξης

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares