Ανακοινώθηκαν οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Δηλώσεις προτίμησης τοποθέτησης μέχρι και την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

Απόφαση Φ.353.1/97/82177/Ε3/05-07-2022 (ΑΔΑ: 971Ν46ΜΤΛΗ-ΒΔΟ) του Υπουργείου Παιδείας

Κυρώνουμε τους ακόλουθους τελικούς πίνακες επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως εξής:

[…]

Η ισχύς των πινάκων λήγει την 31η Ιουλίου 2026.

Διαβάστε την απόφαση κύρωσης των τελικών πινάκων επιλογής

Διαβάστε την απόφαση κύρωσης των επικουρικών πινάκων (Απόφαση Φ.353.1/98/82179/Ε3/05-07-2022, ΑΔΑ: ΨΦ9Υ46ΜΤΛΗ-ΜΘΖ)

 Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για τοποθέτηση ως Διευθυντή Εκπαίδευσης (Έγγραφο 82231/Ε3/05-07-2022)

Μετάβαση στο περιεχόμενο