Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες του ΑΣΕΠ για την κινητικότητα των εκπαιδευτικών κατόχων δεύτερου πτυχίου


άκουσε το άρθρο

Αναρτήθηκαν στο site του ΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των τελούντων σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου και είχαν υποβάλλει σχετική αίτηση με βάση την ανακοίνωση 6/2013 (ΦΕΚ 3210/Β/18-12-2013) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι μετατάσσονται συνολικά 180 εκπαιδευτικοί ενώ η προκήρυξη αφορούσε 233 θέσεις.

Αλφαβητικός πίνακας μετατασσόμενων

Πίνακας μετατασσόμενων ανά φορέα υποδοχής

Ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες:

Σύμφωνα με την ΔΙΠΙΔΔ/B.2/Δ/110/οικ. 34356/20-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΓΧ-ΩΜΗ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα : «Οδηγίες για την κινητικότητα του προσωπικού της δευτεροβάθμιας   εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013»:

«Για τη μετάταξη των υπαλλήλων, κατόπιν διενέργειας του απαιτούμενου ελέγχου νομιμότητας και, αφού ο φορέας προέλευσης έχει διαβιβάσει εγκαίρως στους φορείς υποδοχής τα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων, εκδίδεται απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .
Με την ανωτέρω απόφαση μετάταξης, καθορίζεται και η ημερομηνία εμφάνισης του υπαλλήλου στο φορέα υποδοχής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης.
Αν ο υπάλληλος δεν εμφανισθεί με υπαιτιότητά του στο φορέα υποδοχής κατά την ημερομηνία που ορίσθηκε, εκδίδεται πράξη απόλυσης του υπαλλήλου και ανακαλείται η σχετική πράξη μετάταξης από το όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής. Τα δε σχετικά στοιχεία διαβιβάζονται αμέσως από την αρμόδια Διεύθυνση του φορέα υποδοχής στο ΑΣΕΠ καθώς και στο οικείο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου να μεταταχθεί στη θέση ο αμέσως επόμενος αδιάθετος υπάλληλος του Πίνακα Βαθμολογικής Κατάταξης.»

Επίσης σύμφωνα με την ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/16-8-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα : «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013»:

8. Ενέργειες φορέων υποδοχή
Τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής, τα οποία συνεδριάζουν εκ παραλλήλου γνωμοδοτούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την περιέλευση σε αυτά των πινάκων βαθμολογικής κατάταξης του ΑΣΕΠ για τη σειρά προτεραιότητας με την οποία οι ως άνω υπάλληλοι των πινάκων μπορεί να μεταταχθούν ή μεταφερθούν και εκδίδουν τους Τελικούς Πίνακες Διάθεσης.
Για τη γνωμοδότηση τους, τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια λαμβάνουν υπόψη την κατάταξη των υπαλλήλων που μπορεί να μεταταχθούν/μεταφερθούν με βάση τα γενικά κριτήρια επιλογής του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης και τα τυχόν πρόσθετα ειδικά κριτήρια που έχουν καθοριστεί με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

9.Ενέργειες Τριμελούς Συμβουλίου άρθρου 5 παρ.3 του ν.4024/11
Στην περίπτωση που ο υπάλληλος έχει υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις και τελικά διατίθεται σε περισσότερους του ενός φορείς, τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής, εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, διαβιβάζουν τους πίνακες βαθμολογικής κατάταξης στο ΑΣΕΠ, το οποίο καταρτίζει για όλους τους φορείς υποδοχής Ενιαίο Πίνακα Διάθεσης ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα προσωπικού.  Για την κατάρτιση του Ενιαίου Πίνακα Διάθεσης, το ΑΣΕΠ λαμβάνει υπόψη τη βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων, τη σειρά προτίμησης σε φορείς υποδοχής, καθώς και τη σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής όπως έχει καθοριστεί με την Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στη συνέχεια, ο Ενιαίος Πίνακας Διάθεσης διαβιβάζεται από το ΑΣΕΠ στο Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 το οποίο και εκδίδει τον τελικό πίνακα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το δέκατο τέταρτο  εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 91 του ν.4172/2013.

Share and Enjoy !
Shares