Ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘ οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2022 Οι μετατεθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους


άκουσε το άρθρο

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους. Όσοι υπηρετούν ως στελέχη της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.


Οι αποφάσεις που αφορούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Γενικές Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή έτους 2022 (Απόφαση 31190/Ε2/18-03-2022, ΑΔΑ: 978946ΜΤΛΗ-5ΓΜ)

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2022 (Απόφαση 31178/Ε2/18-03-2022, ΑΔΑ: 9ΝΦΣ46ΜΤΛΗ-ΒΦΤ)

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2022 (Απόφαση 31164/Ε2/18-03-2022, ΑΔΑ: ΨΚΛΑ46ΜΤΛΗ-36Ο)

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία έτους 2022 (Απόφαση 31155/Ε2/18-03-2022, ΑΔΑ: 9Μ9Μ46ΜΤΛΗ-Ω5Τ)

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) έτους 2022 (Απόφαση 31145/Ε2/18-03-2022, ΑΔΑ: 91ΣΚ46ΜΤΛΗ-ΥΓΧ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11-05-2022

Με την 52901/Ε2/11-5-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΦΚ46ΜΤΛΗ-4ΒΦ) απόφαση του ΥΠΑΙΘ ανακλήθηκαν μεταθέσεις και αποφασίστηκε μια νέα μετάθεση εκπαιδευτικού.

Με την 52888/Ε2/11-5-2022 (ΑΔΑ: 6Λ5Κ46ΜΤΛΗ-Φ75) συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε η 31145/Ε2/18-03-2022 (ΑΔΑ: 91ΣΚ46ΜΤΛΗ-ΥΓΧ) ΥΑ μεταθέσεων

Share and Enjoy !
Shares