Ανακοίνωση της ΑΔΙΠΠΔΕ σχετικά με το ρόλο της στη διαδικασία της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών


άκουσε το άρθρο

Ανακοίνωση (7-1-2015) της Αρχής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ)

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών διαμορφώνεται με βάση διαφορετικά νομοθετικά κείμενα, γεγονός που οδηγεί σε επιμέρους συγκρούσεις, κενά ή και επικαλύψεις ανάμεσα στα υποσυστήματα αξιολόγησης. Η Αρχή μελετά το ζήτημα αυτό, καθώς και τα θέματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, που είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένες κρίσεις και προτάσεις θα κατατεθούν, όπως προβλέπεται θεσμικά στην ετήσια έκθεση, την οποία θα υποβάλει η Αρχή αρμοδίως.

Κλείνοντας, επισημαίνουμε ότι η πρώτη εφαρμογή μιας τόσο σημαντικής μεταρρύθμισης, όπως αυτής της εφαρμογής αξιολογικών διαδικασιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία απαιτεί πολιτική βούληση, πόρους, συναίνεση της εκπαιδευτικής κοινότητας, σαφές πλαίσιο και κριτήρια εφαρμογής, καθώς και εκπαιδευμένο προσωπικό, δεν θα ήταν δυνατόν να μην παρουσιάζει κάποια προβλήματα, τα οποία καταγράφονται, προκειμένου να αντιμετωπιστούν.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση

[lastupdated]