Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης από την Τρίτη 13-06-2017 μέχρι και την Πέμπτη 15-06-2017 (και ώρα: 15:00μ.μ.)

Σχετικά:

  1. Η αριθμ. 2755/31-05-2017 (ΑΔΑ: 70ΝΛ4653ΠΣ-ΒΗΖ) προκήρυξη, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.
  2. Η αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3 (ΦΕΚ 1890/Α/31-05-2017) Απόφαση Υπ. Παιδείας.
  3. Το αριθμ. Φ.361.22/22/91287/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
  4. Το αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
  5. Το αριθμ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
  6. Το αριθμ. Φ361.22/28/96968/Ε3/09-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και ύστερα από την αριθμ. 17/13-06-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας με διευρυμένη σύνθεση για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνει τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων αρμοδιότητάς της, με το σύνολο των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση, κατά φθίνουσα σειρά αντικειμενικών μορίων, συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Ο πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης για ενημέρωση των υποψηφίων.

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες έχουν δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης από την Τρίτη 13-06-2017 μέχρι και την Πέμπτη 15-06-2017 (και ώρα: 15:00μ.μ.), τόσο κατά της μη αποδοχής της υποψηφιότητας όσο και για θέματα προσμέτρησης των αντικειμενικών μορίων. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (Γραφείο 9) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.

Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν ενυπόγραφα όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο