Ανακοίνωση πίνακα υπεραριθμιών και κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα της ΔΔΕ Φλώρινας Από Παρασκευή 19-05-2017 μέχρι και Δευτέρα 22-05-2017 και ώρα 15:00 μ.μ., κατάθεση θετικής ή αρνητική δήλωσης υπεραριθμίας

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται ο πίνακας υπεραριθμιών και κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα και καλούνται ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία (με ευθύνη των διευθυντών πρέπει να ενημερωθούν και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο), να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, από Παρασκευή 19-05-2017 μέχρι και Δευτέρα 22-05-2017 και ώρα 15:00μ.μ., αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, καταθέτοντας θετική ή αρνητική δήλωση υπεραριθμίας (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14, παρ.3). Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός αμελήσει να υποβάλει δήλωση για το αν επιθυμεί ή όχι να κριθεί ως υπεράριθμος, θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμεί, και θα συνεχιστεί η διαδικασία σαν να έχει υποβάλλει αρνητική δήλωση.

Ταυτόχρονα με την υποβολή θετικής ή αρνητικής δήλωσης υπεραριθμίας (από Παρασκευή 19-05-2016 μέχρι και Δευτέρα 22-05-2017 και ώρα 15:00μ.μ.) οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν και δήλωση τοποθέτησης στις κενές οργανικές θέσεις που ανακοινώθηκαν, η οποία θα ισχύσει εφόσον κριθούν ονομαστικά υπεράριθμοι.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996:

– Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

– Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν οργανικά στη σχολική μονάδα κατά το ίδιο σχολικό έτος, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε αυτή την περίπτωση υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί με το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ:

(+1) σημαίνει ότι υπάρχει ένας υπεράριθμος εκπαιδευτικός, ενώ (-1) σημαίνει ένα οργανικό κενό.

Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ04 τα κενά θα καλυφθούν με τη σειρά προτεραιότητας που αναγράφεται στον πίνακα.

Ειδικά το κενό που εμφανίζεται στον κλάδο ΤΕ01.02 στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας, μπορεί να διεκδικηθεί και από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06, ΠΕ18.18, ΠΕ18.31.

Επισυνάπτονται:

  1. Ο πίνακας υπεραριθμιών και κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα (Πράξη 12/18-05-2017, ΠΥΣΔΕ Φλώρινας).
  2. Τα  απαιτούμενα έντυπα θετικής ή αρνητικής δήλωσης υπεραριθμίας και ταυτόχρονης δήλωσης τοποθέτησης στις κενές οργανικές θέσεις.
  3. Πίνακας με τις ομάδες σχολείων της  Δ.Δ.Ε. Φλώρινας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για την διαδικασία των τοποθετήσεων λοιπών κατηγοριών: από μετάθεση, για βελτίωση θέσης, για οριστική τοποθέτηση όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, που έπεται της παρούσης διαδικασίας που αφορά αποκλειστικά τους υπεραρίθμους, θα υπάρξει επόμενη ανακοίνωση όπου θα περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Σχετικό έγγραφο και επισυναπτόμενα:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο