Ανακοίνωση για αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που έλαβαν μετάθεση σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ) με την αριθμ. 49914/Ε2/26-03-2018 Απόφαση του Υπ. Παιδείας Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 30-04-2018 μέχρι και Πέμπτη 03-05-2018 και ώρα 10:00π.μ..

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται:

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατέθηκαν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ) αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας σύμφωνα με την αριθμ. 49914/Ε2/26-03-2018 Απόφαση του Υπ. Παιδείας να καταθέσουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης. Οι Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας είναι οι εξής:

1. Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας.
2. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φλώρινας.

Το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας θα εξετάσει τις υποβαλλόμενες αιτήσεις βάσει της αριθμ.29589/Γ6/19-03-2012 (ΦΕΚ 1067/09-04-2012) Απόφασης του Υπ. Παιδείας και των δηλωθέντων αναγκών από τις σχολικές μονάδες κατόπιν της αριθμ. 27074/Ε2/15-02-2018 εγκυκλίου.

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης εκπαιδευτικών για τοποθέτηση (από μετάθεση, για βελτίωση θέσης, για οριστική τοποθέτηση όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ) από Δευτέρα 30-04-2018 μέχρι και Πέμπτη 03-05-2018 και ώρα 10:00π.μ..

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (Γραφείο 9) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, αυτοπροσώπως ή με fax στο 2385054578 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.flo.sch.gr . Στην περίπτωση υποβολής αίτησης με fax ή e-mail, απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι η αίτηση όντως παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε. Η επιβεβαίωση λήψης και πρωτοκόλλησης της αίτησης θα γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία με το Γραφείο Πρωτοκόλλου στο τηλέφωνο 2385054575. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν με οποιοδήποτε από τους παραπάνω τρόπους μέχρι και τη Πέμπτη 03-05-2018 και ώρα 10:00π.μ..

  • Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για κατάρτιση προσωρινού πίνακα τοποθετήσεων (Πέμπτη 03-05-2018 11.00 π.μ.).
  • Υποβολή αιτήσεων για επανεξέταση και διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων από Παρασκευή 04-05-2018 μέχρι και Τρίτη 08-05-2018 και ώρα 13:00μ.μ.
  • Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για οριστικοποίηση των τοποθετήσεων, μετά την επανεξέταση και διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων (Τετάρτη 09-05-2018 και ώρα 10.00π.μ.).

Συνημμένα ανάρτησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο