Ανάκληση της ΥΑ για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών στην Ειδική Αγωγή


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 9508/4-9-2015 (ΦΕΚ 1927/Β/8-9-2015) του Υπουργείου Παιδείας

Α: Συγκροτείται άμισθη Επιστημονική Επιτροπή στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως ακολούθως:

Β. 1) Καταργείται η υπ’ αριθμ. 8844/14-8-2015 (ΦΕΚ 1720/Β/17-8-2015) υπουργική απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση
Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)» (ΑΔΑ: 7Φ2ΤΟΞΛΔ−ΦΙΟ).
2) Ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 8860/17-8-2015 (ΦΕΚ 1730/Β/18-8-2015) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

Διαβάστε τη νέα ΥΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20-7-2016

Η ΥΑ η υπ’ αριθμ. 9508/4-9-2015 (ΦΕΚ 1927/Β/8-9-2015) υπουργική απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)» καταργήθηκε σύμφωνα με νεότερη όμοιά της (106685/Δ3/29-6-2016, ΦΕΚ 2087/Β/7-7-2016)