Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης 2014 – 2015

Απόφαση 26555/Ε2/17-2-2015 (ΑΔΑ:7ΜΜΗ465ΦΘ3-8ΗΒ) του Υπουργείου Παιδείας

1. Ανακαλούμε την πρόσληψη των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσελήφθησαν με τις προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις στις έναντι αυτής αναγραφόμενες περιοχές Διευθύνσεων, επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία:

Οι ΥΑ προσσλήψεων είναι : 199185/Ε2/8-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΒ689-ΟΞΣ), 201075/E2/10-12-2014 (ΑΔΑ: 7Β589-ΓΘΚ), 213044/E2/30-12-2014 (ΑΔΑ: 6ΝΛΖ9-ΙΓ7) και 12706/E2/23-1-2015 (ΑΔΑ: 7ΚΘΓ9-6ΞΜ)

2. Αποδεχόμαστε την παραίτηση των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσελήφθησαν με τις προαναφερθείσες Υπουργικές Απόφασης στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές Διευθύνσεων:

3. Αποδεχόμαστε την παραίτηση των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσελήφθησαν με την αρ. 199185/Ε2/8-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΒ689-ΟΞΣ) στην έναντι αυτής αναγραφόμενες περιοχές με μειωμένο ωράριο, επειδή, με μεταγενέστερη Υ.Α., προσλήφθηκαν στην ίδια περιοχή με πλήρες ωράριο:

4. Ανακαλούμε την πρόσληψη του παρακάτω προσωρινού αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ο οποίος προσελήφθη με την υπ΄αριθμ. 213044/E2/30-12-2014 (ΑΔΑ: 6ΝΛΖ9-ΙΓ7) Υπουργική Απόφαση στην έναντι αυτής αναγραφόμενη Δ/νση Εκπαίδευσης:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο