Ανάκληση πρόσληψης 28 προσωρινών αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΣΠΑ)

Απόφαση 26553 /Ε2/17-2-2015 (ΑΔΑ:Ω4ΣΡ465ΦΘ3-ΓΛ8) του Υπουργείου Παιδείας

Ανάκληση πρόσληψης 28 προσωρινών αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015

1. Ανακαλούμε την πρόσληψη των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσελήφθησαν με τις προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές Διευθύνσεων, επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία:

Οι ΥΑ προσλήψεων είναι: 160593/Δ2/06-10-2014 (ΑΔΑ: 69ΝΕ9-ΧΞΒ), 164474/Δ2/10-10-2014 (ΑΔΑ: ΨΩΕΖ9-ΒΨΑ), 175430/!Δ2/29-10-2014 (ΑΔΑ: 623Ο9-2ΓΞ), 212066/Ε2/29-12-2015 (ΑΔΑ: 63ΡΕ9-ΗΕΥ) και 11871/Ε2/23-01-2015 (ΑΔΑ: Ω0ΗΒ9-8Τ7)

2. Αποδεχόμαστε την παραίτηση των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές Διευθύνσεων:

3. Αποδεχόμαστε την παραίτηση των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσελήφθησαν με τις αρ. 164474/Δ2/10-10-2014 (ΑΔΑ: ΨΩΕΖ9-ΒΨΑ) και 212066/Ε2/29-12-2015 (ΑΔΑ: 63ΡΕ9-ΗΕΥ) στην έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές με μειωμένο ωράριο, επειδή, με μεταγενέστερη Υ.Α., προσλήφθηκαν, είτε στην ίδια περιοχή με πλήρες ωράριο, είτε σε άλλο κλάδο με πλήρες ωράριο:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο