Ανάκληση πρόσληψης 25 προσωρινών αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΣΠΑ)

Απόφαση 26551/Ε2/17-2-2015 (ΑΔΑ:75Ζ5465ΦΘ3-ΛΟΡ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανάκληση πρόσληψης 25 προσωρινών αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015.

1. Ανακαλούμε την πρόσληψη των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσελήφθησαν με τις προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές Διευθύνσεων, επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία:

Οι ΥΑ προσλήψεων είναι : 204214/Ε2/15-12-2014 (ΑΔΑ: ΨΦΩΩ9-03Α) και 11865/Ε2/Ε2/23-01-2015 (ΑΔΑ: 7Ο4Ω9-74Σ)

2. Αποδεχόμαστε την παραίτηση των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσελήφθησαν με τις προαναφερθείσες Υπουργικές, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές Διευθύνσεων:

3. Ανακαλούμε την πρόσληψη της παρακάτω προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, η οποία προσελήφθη με την υπ΄αριθμ. 204214/Ε2/15-12-2014 (ΑΔΑ: ΨΦΩΩ9-03Α) ΥΑ, καθότι η εν λόγω εκπαιδευτικός, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 20402/17-12-2014 έγγραφο της ΔΔΕ Εύβοιας, είχε ήδη προσληφθεί με μειωμένο ωράριο (υπ΄αριθμ. 164474/Δ2/10-10-2014 ΥΑ (ΑΔΑ: ΨΩΕΖ9-ΒΨΑ)) και
παραιτήθηκε από τις 30-10-2014, ενώ η αρμόδια Διεύθυνση δεν ενημέρωσε σχετικά το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να προσληφθεί εκ νέου:

4. Αποδεχόμαστε την παραίτηση του παρακάτω προσωρινού αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ο οποίος προσελήφθη με την υπ΄αριθμ. 204214/Ε2/15-12-2014 (ΑΔΑ: ΨΦΩΩ9-03Α) Υ.Α., επειδή, συμμετέχει σε ομόρρυθμη εταιρεία (αριθμ. 52/30-12-2014 Γνωμοδότηση του ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου, επί της αιτούμενης άδειας συμμετοχής του ιδίου σε ομόρρυθμη εταιρεία:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο