Ανάκληση προκήρυξης πλήρωσης θέσης διευθυντή στο 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 3520/13-6-2016 (ΑΔΑ:6ΦΙ44653ΠΣ-ΒΧΛ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Ανακαλούμε την αριθμ. 3403/07-06-2016 (ΑΔΑ: 7Μ8Ω4653ΠΣ-Ξ57) προκήρυξη πλήρωσης θέσης διευθυντή στο 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας και θα επανέλθουμε με νεότερη πρόσκληση, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. Φ.361.22/34/95803/Ε3/10-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ674653ΠΣ-ΟΦΣ) έγγραφο του ΥΠΠΕΘ.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares