Ανάκληση διορισμού εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Απόφαση 53671/Ε1/1-4-2015 (ΦΕΚ 312/Γ/2015, ΑΔΑ:ΩΛ6Β465ΦΘ3-5ΧΩ) του Υπουργείου Παιδείας

Με την 53598/Ε1/1-4-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.2 του Ν.3528/2007 και των άρθρων 12 και 15 του Ν.1566/1985, καθώς και των ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ.14888/24-5-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΧ4Χ-5ΞΕ), ΔΙΔΑΔ/Φ.34.42/οικ.33906/16-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΕΧ-363), ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4) και ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/86/οικ.31792/8-12-2014 (ΑΔΑ:Ω05ΓΧ-Θ3Β) εγκυκλίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανακαλείτε η αριθμ. Φ.361.1/136/Δ1/9194/31-8-2001 (ΦΕΚ 218/31-8-2001 τ.Γ΄) Υπουργική Απόφαση μόνο ως προς το διορισμό της εκπαιδευτικού …………………………………. λόγω έλλειψης κατά το χρόνο διορισμού της των τυπικών προσόντων διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.1566/1985 αλλά και επειδή εν γνώσει της συνέβαλε στη σχετική διαδικασία διορισμού στην Α/θμια Εκπ/ση, αν και γνώριζε εκ των προτέρων ότι δεν κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα. Ως εκ τούτου αίρεται ο χρονικός περιορισμός της ανάκλησης της διοικητικής πράξης διορισμού, δεδομένου ότι η έκδοση της προκλήθηκε από απατηλή ενέργεια της ιδίας και δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε.

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Ενημέρωση 17/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 04/10/1967(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]