Ανάκληση διορισμού εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Απόφαση 47536/Ε2/23-3-2015 (ΦΕΚ 322/Γ/2015, ΑΔΑ:Ψ4ΥΧ465ΦΘ3-ΠΨΗ) του Υπουργείου Παιδείας

Με την υπ’ αριθμ. 47536/Ε2/23-03-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. α) του άρθρου 14 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), β) του άρθρου 30 παρ. 1 του ν.2009 /1992 (ΦΕΚ 18 Α΄), γ) του άρθρου 20, παρ. 2 εδ. β του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) και 2. του π. δ. 118/1995 (ΦΕΚ 75 Α΄), ανακαλείται η υπ’ αριθμ. Δ2/18761/18-8-1995 υ.α. (ΦΕΚ 184 Γ΄/31-8-1995), κατά το μέρος που αφορά στο διορισμό του …………………………………….., ως μόνιμου εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, στην περιοχή Β΄ Ανατ. Αττικής της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεδομένου ότι από τις αρμόδιες υπηρεσίες/εκδούσες αρχές (Σουηδικό Συμβούλιο για την Ανώτατη Παιδεία/Swedish Council for Higher Education και ΔΟΑΤΑΠ) βεβαιώνεται, αντίστοιχα, η μη έκδοση του τίτλου σπουδών και η μη έκδοση πράξης ισοτιμίας αυτού, βάσει του οποίου εχώρησε ο διορισμός του ως άνω εκπαιδευτικού.
Η κατά τα ανωτέρω ανάκληση χωρεί σε εφαρμογή της παρ. 2 εδ. β του άρθρου 20 του ν.3528/07 (ΦΕΚ 26 Α’).

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/11/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]