Ανάκληση διορισμού εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λόγω μη επαλήθευσης της γνησιότητας του τίτλου του


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 114924/Ε2/16-7-2015 (ΦΕΚ 771/Γ/3-8-2015, ΑΔΑ:7ΝΘ3465ΦΘ3-Β95) του Υπουργείου Παιδείας

Ανακαλείται η υπ΄αριθμ. ……………….. Υπουργική Απόφαση κατά το μέρος που αφορά στο διορισμό του ………………, ως μόνιμου εκπαιδευτικού Δ/θμιας Εκπ/σης, κλάδου …………………………., στην περιοχή ……………………, επειδή εν γνώσει του συνέπραξε ενεργώς στη διαδικασία του μη νόμιμου διορισμού του, με την κατάθεση πλαστού τίτλου σπουδών (πτυχίο), δεδομένου ότι δεν επαληθεύεται αρμοδίως η γνησιότητα του οικείου τίτλου.

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares