Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Εκκλησιαστικά Σχολεία

Απόφαση 158929/Θ2/8-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΝ7Κ465ΦΘ3-Β5Ζ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανακαλούμε την αριθ. 133378/Θ2/26-8-2015 (ΑΔΑ: Ω0ΦΟ465ΦΘ3-ΨΑΖ) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Εκκλησιαστικά Σχολεία … για το διδ. ή και σχ. έτος 2015-2016» ως προς το μέρος που αφορά στις αποσπάσεις των κάτωθι:

Διαβάστε την ΥΑ