Ανάκληση απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση Κ1/143794/15-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΨ3Κ465ΦΘ3-Χ40) του Υπουργείου Παιδείας

Ανακαλούμε μερικώς την αριθμ. πρωτ. Κ1/133888/27-8-2015 Υπουργική Απόφαση «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2015-2016» ως προς το μέρος που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο