Ανακλήσεις υπερωριακής απασχόλησης, διαθέσεις, τοποθετήσεις και τροποποιήσεις διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 6ΜΔ94653ΠΣ-Ω2Ξ – Ανάκληση Έγκρισης Υπερωριακής Απασχόλησης. 

ΑΔΑ: ΨΕΞΟ4653ΠΣ-ΑΡΤ – Διάθεση αναπληρωτή εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου.

ΑΔΑ: ΨΗΞΟ4653ΠΣ-ΥΒΕ – Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Μουσικών Ειδικεύσεων, Πλήρους Ωραρίου.

ΑΔΑ: Ψ4ΨΒ4653ΠΣ-ΨΔΧ – Τροποποίηση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου.

Share and Enjoy !
Shares