Ανακλήσεις προσλήψεων αναπληρωτών 2014-2015

Αποφάσεις 62470/Ε2/21-4-2015 (ΑΔΑ:6ΟΕΚ465ΦΘ3-1Α8), 62463/Ε2/21-4-2015 (ΑΔΑ:ΨΓ4Ψ465ΦΘ3-ΠΡΠ), 62483/Ε2/21-4-2015 (ΑΔΑ:ΨΥ78465ΦΘ3-ΞΦΒ), 62478/Ε2/21-4-2015 (ΑΔΑ:Ψ4Ν1465ΦΘ3-ΣΓΨ) και 62476/Ε2/21-4-2015 (ΑΔΑ:66Ι6465ΦΘ3-ΞΨΦ) του Υπουργείου Παιδείας

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]