Ανακλήσεις Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2018 Λόγω μη θεμελίωσης του δικαιώματος ή άλλων παρατυπιών


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 69423/E2/2-5-2018 (ΑΔΑ: 73ΩΔ4653ΠΣ-ΖΙΙ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 49922/Ε2/26-3-2018 Απόφαση Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2018, μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην μετάθεση από περιοχή σε περιοχή των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε. ως ακολούθως:

  1. ……………………………………, διότι δεν έχει υπηρετήσει ένα έτος στην οργανική της θέση και ως εκ τούτου δεν θεμελιώνει δικαίωμα μετάθεσης.
  2. ……………………………………, διότι δεν έχει υπηρετήσει ένα έτος στην οργανική της θέση και ως εκ τούτου δεν θεμελιώνει δικαίωμα μετάθεσης.
  3. ……………………………………, διότι κατά την υποβολή της αίτησης μετάθεσής του δεν βρισκόταν στο έτος λήξης της απόσπασής του στο εξωτερικό.
  4. ……………………………………, διότι η αίτηση μετάθεσής του δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Α΄, Μέρος Πρώτο, παρ. 2.1.2 της υπ’ αριθμ. 190079/Ε2/6-11-2017 εγκύκλιου μεταθέσεων.

Διαβάστε την ΥΑ ανάκλησης των μεταθέσεων

Σημείωση Συντάκτη :

Η ανωτέρω ΥΑ αποτελεί συνέχεια του 68179/Ε2/30-4-2018 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, το οποίο ανέφερε τα εξής:
«Παρακαλούμε, όπως προβείτε στον ενδελεχή έλεγχο των αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατέθηκαν στις περιοχές μετάθεσης αρμοδιότητάς σας, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 49069/Ε2/23-3-2018 και 49922/Ε2/26-3-2018 υπουργικές αποφάσεις μεταθέσεων, όσον αφορά στη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης και τη μοριοδότηση των κριτηρίων μετάθεσης και να ενημερώσετε σχετικά την Υπηρεσία μας, ……………………… μέχρι την Παρασκευή, 4-5-2018.».

Μήπως δούμε και άλλες τέτοιες αποφάσεις τις επόμενες μέρες;

Share and Enjoy !
Shares