Ανακλήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υπουργικές Αποφάσεις 7750/Η/21−01−2014, 7752/Η/21−01−2014, 7754/Η/21−01−2014 (ΦΕΚ 165/Γ/11-2-2014)

Επαναδημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 415/Β/20-2-2014

Διαβιβάστηκαν με το 19949/Η/12-2-2014 έγγραφο

Διαβάστε την ΥΑ 7750/Η/21-01-2014

Διαβάστε την ΥΑ 7752/Η/21-01-2014

Διαβάστε την ΥΑ 7754/Η/21-01-2014

Διαβάστε το ΦΕΚ 165/Γ/11-2-2014 στο οποίο δημοσιεύτηκαν αρχικά οι παραπάνω αποφάσεις

Διαβάστε το ΦΕΚ 415/Β/20-2-2014 στο οποίο επαναδημοσιεύτηκαν οι παραπάνω αποφάσεις

Διαβάστε το διαβιβαστικό έγγραφο με τις οδηγίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο