Ανακαθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων για τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Μετά από ενστάσεις και λόγω μη κάλυψης δεκατριών (13) θέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Κοινή Απόφαση 99052/Ε1/10-08-2021 (ΦΕΚ 3715/Β/12-08-2021, ΑΔΑ: 9ΚΖ446ΜΤΛΗ-0ΣΗ) των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας

Έχοντας υπόψη :

  1. Την υπ’ αρ. 776/7-8-2020 απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ και την υπ’ αρ. 937/5-10-2020 απόφαση του Τμήματος Γ΄ του ΑΣΕΠ, οι οποίες εκδόθηκαν επί αιτήσεων θεραπείας υποψηφίων συμμετεχόντων στη διαδικασία κατάταξης κατά σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ στο πλαίσιο της με αριθμ. 3ΕΑ/2019 (ΑΣΕΠ 12) προκήρυξης του ΑΣΕΠ και τους αναμορφωμένους πίνακες του ΑΣΕΠ για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Γ΄ 890/2021).
  2. Τη υπ’ αρ. 610/7-7-2020 απόφαση του Τμήματος Γ΄ του ΑΣΕΠ, η οποία εκδόθηκε επί αίτησης θεραπείας συμμετέχουσας στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της αριθμ. 2ΕΑ/2019 (ΑΣΕΠ 13) προκήρυξης του ΑΣΕΠ και τον αναμορφωμένο πίνακα του ΑΣΕΠ κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών (Γ΄1271/2020).
  3. Το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η κάλυψη δεκατριών (13) θέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίες καθορίστηκαν με την υπό στοιχεία 197948/Ε1/13-12-2019 (Β΄4597) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ08 (1 θέση), ΠΕ87.05 (1 θέση), ΠΕ87.06 (1 θέση), ΠΕ88.03 (1 θέση), ΠΕ88.04 (3 θέσεις), ΠΕ89.01 (3 θέσεις), ΠΕ89.02 (1 θέση), ΤΕ01.20 (1 θέση) και ΤΕ02.06 (1 θέση).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαθορίζουμε κατά κλάδο και ειδικότητα τον αριθμό των κενών θέσεων για τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Γ΄ του ν.4589/2019 (Α΄13) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΚΥΑ στη Διαύγεια

Η αρχική ΚΥΑ (197948/Ε1/13-12-2019, ΦΕΚ 4597/Β/13-12-2019, ΑΔΑ:ΩΟΚΥ46ΜΤΛΗ-ΘΡΓ)

Share and Enjoy !
Shares