Αναγνωρίζεται μισθολογικά η προϋπηρεσία σε προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης του ΟΑΕΔ Σύμφωνα με έγγραφο του ΓΛΚ

Έγγραφο 2/30957/ΔΕΠ/30-6-2015 της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. καθώς και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών καθορίστηκαν από 1-11-2011 με την αριθμ. οικ.2/13917/0022/17-2-2012 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 414/Β/23-2-2012), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 22 παρ. 2 και 4 του Ν.4024/2011 και τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/24529/0022/24-3-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 928/Β/14-4-2014).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του διατακτικού της ανωτέρω Κ.Υ.Α., για τη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω προσωπικού στα ΜΚ του άρθρου 12 του Ν. 4024/2011, λαμβάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.

Περαιτέρω, στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4024/2011, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την πρόσληψη τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, μετά τη μονιμοποίηση τους ή τη συνέχιση της απασχόλησης τους, μέχρι επτά (7) έτη κατ’ ανώτατο όριο. Μάλιστα σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι η προϋπηρεσία του εν θέματι αναπληρωτή εκπαιδευτικού, που απασχολήθηκε στα πλαίσια της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» (ΦΕΚ 2091/Β/2013) στο Δήμο Παρανεστίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε μηνών (17/2/2014-16/7/2014), με την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού και με πλήρη απασχόληση, δύναται να ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξή του, σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Διαβάστε το έγγραφο του ΓΛΚ

Επισκέψεις: 1042

Μετάβαση στο περιεχόμενο