Αναγνώριση προϋπηρεσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο για μισθολογική εξέλιξη εκπαιδευτικών Τι ισχύει δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανήκει πλέον στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 131886/Ε3/18-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΚΙ46ΜΤΛΗ-ΜΞΥ) του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΑΙΘ διαβιβάζει προς τις περιφερειακές του υπηρεσίας το 2/49035/ΔΕΠ/11-6-2021 έγγραφο-απάντηση του Τμήματος Γ΄ της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του ΓΛΚ που είναι αρμόδιο για θέματα εφαρμογής ενιαίου μισθολογίου Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του ΓΛΚ, σε ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με το ν. 4354/2015 σε δημόσια σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου, με αφορμή το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανήκει πλέον στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, η προϋπηρεσία εκπαιδευτικού που παρασχέθηκε σε σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι 31/12/2020 δύναται να αναγνωριστεί για τη μισθολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού «μόνο εφόσον διανύθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και τα εν λόγω σχολεία ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα της ανωτέρω χώρας».

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares