Αναγνώριση προϋπηρεσίας στο Δημόσιο η οποία έχει προσφερθεί με αμοιβή ειδικού μισθολογίου Η προϋπηρεσία στο Δημόσιο με σχέση εξαρτημένης εργασίας αναγνωρίζεται σε κάθε περίπτωση


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 185316/Ε3/1-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΓΧ34653ΠΣ-ΕΒΨ)του Υπουργείου Παιδείας

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με το 2/47430/ΔΕΠ/5-10-2018 έγγραφό του σε απάντηση ερωτήματος του Υπουργείου Παιδείας που αφορούσε στη δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών η οποία έχει προσφερθεί με αμοιβή ειδικού μισθολογίου, αναφέρει τα εξής

«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, σας πληροφορούμε ότι το ερώτημα που τίθεται σε αυτό απαντάται απευθείας από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) και τις οδηγίες της αριθμ. 3/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 διευκρινιστικής εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ : ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ), επί του ιδίου άρθρου του νόμου.

Επισημαίνεται ότι μπορεί να αναγνωριστεί προϋπηρεσία σε φορείς που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ίδιου νόμου αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 (Δημόσιο, OTA, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α’ του ν. 3429/2005) των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως της κατηγορίας ή της ειδικότητας με την οποία παρασχέθηκε.

Εξυπακούεται ότι η προϋπηρεσία στο Δημόσιο με σχέση εξαρτημένης εργασίας αναγνωρίζεται σε κάθε περίπτωση. Άλλωστε, δεν θα μπορούσε κάποιος να αμειφθεί με Ειδικό Μισθολόγιο Δημοσίου Τομέα σε φορέα ο οποίος δεν ανήκει στο Δημόσιο. Επίσης, ο περιορισμός και η προϋπόθεση να εφαρμόζει ο φορέας σήμερα τις διατάξεις του ν. 4354/2015, αναφέρεται μόνο στις περιπτώσεις που αφορούν προϋπηρεσίες σε ΝΠΙΔ που απορροφήθηκαν από φορέα ο οποίος εφαρμόζει σήμερα τις ανωτέρω διατάξεις.»

Διαβάστε το έγγραφο (Το 2/47430/ΔΕΠ/5-10-2018 του ΓΛΚ είναι ενσωματωμένο στο έγγραφο του ΥΠΠΕΘ)

Share and Enjoy !
Shares