Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση για βαθμολογική – μισθολογική εξέλιξη


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 206450/Ε2/18-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποίηση – προσθήκη στο αρθρ. 6, παρ. 4. του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ226/τΑ/27-10-2011) (ΣΣ : είναι το ισχύον από 1-11-2011 νέο μισθολόγιο στο δημόσιο)

Α) ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και
Β) η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης,
Συνυπολογίζεται για την ένταξη του υπό κρίση προσωπικού στις διατάξεις του παρόντος (ΣΣ ν. 4024/2011) και για την υπηρεσιακή τους κατάσταση.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής από την ημερομηνία έκδοσης του Ν. 4310/2014 (08-12-2014), τόσο για τους αναπληρωτές όσο και για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχετικό έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares