Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας Εν αναμονή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν αναγνωρίζεται


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 2/181847/ΔΕΠ/05-12-2022 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015(ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) και τις οδηγίες της αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 αναθεωρημένης διευκρινιστικής εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ : ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ), μετά την αρχική κατάταξη των υπαλλήλων αλλά και στις περιπτώσεις υπαλλήλων που διορίζονται μετά την 1-1-2016, είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας (ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος με το οποίο διανύθηκε) που έχει προσφερθεί σε φορείς που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 7 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α’ του ν. 3429/2005) των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου).

Επίσης, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει υποβάλλει το αριθμ. 2/88060/ΔΕΠ/24-1-2017 ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το θέμα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των υπαλλήλων σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα το οποίο εκκρεμεί μέχρι σήμερα.

Συνεπώς, η προϋπηρεσία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα δεν αναγνωρίζεται.

Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία μας θα προβεί άμεσα στην ενημέρωση των φορέων μόλις εκδοθεί η σχετική ως άνω Γνωμοδότηση.

[…]

Διαβάστε το έγγραφο του ΓΛΚ

Διαβάστε το 152314/Ε3/08-12-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Share and Enjoy !
Shares