Αναγνώριση προϋπηρεσίας με την ιδιότητα του ηθοποιού στο Εθνικό Θέατρο και στο Κ.Θ.Β.Ε. Δύναται να αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 82292/Ε3/05-07-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Σας διαβιβάζουμε το σχετικό έγγραφο/απάντηση της αρμόδιας για θέματα εφαρμογής ενιαίου μισθολογίου Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του ΓΛΚ, σε ερώτημα της υπηρεσίας μας, σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με το ν. 4354/2015 η οποία προσφέρθηκε με την ιδιότητα του ηθοποιού στο Εθνικό Θέατρο και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας.

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, η προϋπηρεσία εκπαιδευτικού που παρασχέθηκε με την ιδιότητα του ηθοποιού στο Εθνικό Θέατρο και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας δύναται να αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη, δεδομένου ότι οι εν λόγω φορείς εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4354/2015.

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Διαβάστε το 2/118813/ΔΕΠ/24-6-2022 σχετικό έγγραφο του Τμήματος Γ΄ της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του ΓΛΚ

Share and Enjoy !
Shares