Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 173981/Ε3/17-10-2018 (ΑΔΑ: 7ΧΩΒ4653ΠΣ-ΘΓΓ) του Υπουργείου Παιδείας

Έπειτα από ερωτήματα πολλών Διευθύνσεων ΠΕ και ΔΕ, τα οποία αφορούν στη δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και συγκεκριμένα στα στοιχεία που θα πρέπει να προσκομίζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται οι προϋπηρεσίες αυτές για μισθολογική εξέλιξη, σας διαβιβάζουμε για ενημέρωσή σας το ανωτέρω σχετικό απαντητικό έγγραφο του ΓΛΚ.

Όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο έγγραφο, οι εκκαθαριστές των αποδοχών των υπαλλήλων στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του μισθολογικού ελέγχου θα πρέπει να αναζητούν τα ελλείποντα από τα στοιχεία του φακέλου παραστατικά ή σε περίπτωση απώλειάς τους, να αναζητούν τελικές ή ενδιάμεσες διοικητικές πράξεις από τις οποίες να τεκμαίρονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας.

{……}

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 


Έγγραφο 2/12405/ΔΕΠ/27-7-2018 του ΓΛΚ

Με την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 διευκρινιστική εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4354/2015 αναφέρονται τα στοιχεία που θα πρέπει να προσκομίζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται οι προϋπηρεσίες για μισθολογική εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4354/2015 η ευθύνη για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω νόμου ανήκει στους εκκαθαριστές των αποδοχών των υπαλλήλων οι οποίοι στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του μισθολογικού ελέγχου θα πρέπει να αναζητήσουν τα ελλείποντα από τα στοιχεία του φακέλου παραστατικά ή σε περίπτωση απώλειάς τους, να αναζητήσουν τελικές ή ενδιάμεσες διοικητικές πράξεις από τις οποίες τεκμαίρονται οι πληροφορίες που απατούνται για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας .

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4β του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Share and Enjoy !
Shares