Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε εκπαιδευτικούς ΤΕ16, για μισθολογική εξέλιξη


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 2/91189/ΔΕΠ/27-12-2016 του Γενικου Λογιστηρίου του Κράτους

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015 και τις οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο, για τους κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, η κατάταξη στα προωθημένα Μ.Κ. πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας και τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το υπηρεσιακό συμβούλιο ή το αρμόδιο προς διορισμό όργανο στην περίπτωση απουσίας υπηρεσιακού συμβουλίου.

Από την γραμματική και μόνο διατύπωση της ως άνω διάταξης, σαφώς συνάγεται ότι η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το αντικείμενο της απασχόλησης του υπαλλήλου.

Εν προκειμένω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.3, όπως έχουν τροποποιηθεί και έχουν διατηρηθεί σε ισχύ με το άρθρο 33 του ν.4354/2015, «Συνιστάται κλάδος ΤΕ16 Μουσικής. Προσόντα διορισμού του κλάδου αυτού είναι: πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παράγραφος 5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109/Α’) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Αν οι υποψήφιοι δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985.»

Συνεπώς, οι εν λόγω υπάλληλοι κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της ΊΈ κατηγορία του ν.4354/2015, παρόλο που δεν κατέχουν το τυπικό προσόν (πτυχίο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Ιδρύματος) της κατηγορίας αυτής.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι η παραπάνω ρύθμιση εφαρμόζεται μόνο για την ευνοϊκή κατάταξη των εν λόγω υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία από εκείνη που θα έπρεπε να καταταγούν βάσει των γενικότερων διατάξεων του ν.4354/2015, οι οποίες απαιτούν τη κατάταξη των υπαλλήλων με το τυπικό προσόν που κατέχουν, εν προκειμένω, στη ΔΕ κατηγορία.

Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει συναφής μεταπτυχιακός τίτλος με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις οργανικής θέσης, το απαιτούμενο προσόν της οποίας, δεν είναι η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συνεπώς, για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ16 Μουσικής που διορίστηκαν με βασικό τυπικό προσόν πρόσληψης το πτυχίο Ωδείου, δεν μπορεί να αναγνωριστεί τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος.

Επίσης, δεν αναγνωρίζονται στις θέσεις του κλάδου ΤΕ16 Μουσικής, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που έχουν αποκτήσει ως ΠΕ02 Φιλολόγων και ως ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας, καθόσον ανήκουν σε άλλους κλάδους από αυτούς που έχουν διοριστεί.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares